Uitvoering van de opdracht
1. De fotografe zal de opdracht naar beste inzicht, vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de
stijl waarin de fotografe gebruikelijk werkt.
2. Indien er voor het fotograferen op de door de opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een extra vergoeding is vereist,
draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.
3. De fotografe houdt er zich aan haar materiaal te onderhouden, toch is zij niet verantwoordelijk wanneer er beeldmateriaal verloren gaat
door technische storingen aan het materiaal waarbij er sprake is van overmacht.

Betalingsvoorwaarden
1. De fotografe zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar de opdrachtgever.
2. De opdrachtgever heeft een betalingstermijn van 14 dagen na het sturen van de factuur.
3. De fotografe levert de fotoproducten nadat de betaling ontvangen is.

Levering
1. De fotografe levert de beelden af in de doorzijn gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op
onder meer licht, kleur en contrast en waarbij nadrukkelijk géén standaard nabewerking plaats zal vinden om bestaande elementen in de
foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van oneffenheden van de
huid of storende elementen in de omgeving.
2. De fotografe levert alleen JPEG bestanden.
3. De fotografe levert de fotobestanden digitaal via een persoonlijke en beveiligde downloadlink of gallery.
4. De fotografe hanteert voor de eerste selectie fotobestanden een geschatte levertijd van 2 tot 3 weken.
5. De fotografe levert het aantal foto’s dat wat in het pakket beschreven staat.

Fotoalbum
1. Voor de levering van fotoproducten is de fotografe afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotografe
vastgesteld. De geschatte levertijd van deze producten worden aan de opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

Auteursrecht en privacy
1. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking
gestelde materialen berust bij Kirsten Posma Fotografie.
2. De foto’s mogen niet extra worden bewerkt of bijgesneden door de opdrachtgever.
3. De foto’s mogen vrij worden gebruikt door de opdrachtgever, in overleg voor commercieel gebruik.
4. Teksten en foto’s van Kirsten Posma Fotografie mogen niet zonder toestemming worden gebruikt voor commerciële doeleinden.
5. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel
25 Auteurswet in acht te nemen.
6. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.
Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke
licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik
van het werk van de fotograaf.

Aansprakelijkheid
1. De fotografe is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotografe.
2. Kirsten Posma Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt.
3. Fotobestanden worden door Kirsten Posma Fotografie één jaar bewaard na levering.
4. Fotografe is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotografe aan opdrachtgever geleverd heeft. Bestanden zijn later
niet meer opvraagbaar of opeisbaar.

Annulering en opschorting
1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al
haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
2. De opdrachtgever dient op het afgesproken tijdstip aanwezig te zijn. Indien opdrachtgever te laat komt, gaat deze tijd van de duur van de
reportage af.
3. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor de fotografe niet mogelijk is de opdrachtzelf op de overeengekomen datum uit te
voeren, zal de fotografe indien nodig zorgdragen voor een vervangende fotografe, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum
schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotografe.
2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd
aan de fotografe.
3. Klachten na de termijn van zeven dagen worden niet meer in behandeling genomen.
4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Algemene voorwaarden

Enthousiaste lifestylefotografe met een passie voor zwangerschap, het moederschap, newborns en kleine gezinnen. Vastgelegd waarbij de liefde en connectie voelbaar en zichtbaar is. Een tastbare herinnering voor later!

Kirsten posma fotografie

Menu